Czym jest odprawa czasowa?

Odprawa czasowa to procedura przydatna na przykład w przypadku przesyłania obrazów lub sprzętu do naprawy. Pozwala na krótki okres sprowadzić do kraju towary, takie jak obiekty wystawowe czy sprzęt sportowy. Towary takie trafiają do danego kraju tymczasowo i nie zostaną wprowadzone na rynek, w związku z czym są zwolnione z przywozowych opłat celnych. 

Na jakie dwie kategorie dzieli się odprawa czasowa?

Procedura odprawy czasowej pozwala wwieźć towary na teren danego kraju na krótki okres. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm wysyłających towary za granicę, ponieważ produkty takie są całkowicie lub częściowo zwolnione z należności celnych przywozowych.

Procedura odprawy czasowej dzieli się na różne rodzaje w zależności od towarów i powodów ich wysyłki. Aby dowiedzieć się, która dotyczy wysyłanych produktów, należy zacząć od ustalenia, czy zostaną one zwrócone w formie niezmienionej czy zmodyfikowanej.

Odprawa czasowa (bez modyfikacji)

Jeśli towary zostaną wyeksportowane w formie niezmienionej, można skorzystać z procedury odprawy czasowej na podstawie karnetu ATA, w ramach standardowego przywozu czasowego lub przywozu czasowego z zabezpieczeniem celnym.

To przydatne rozwiązanie w przypadku wysyłania dzieł sztuki na wystawy, materiałów promocyjnych na targi czy sprzętu sportowego na obozy treningowe i zawody.

Warunki uzależnione są od towarów i różnią się w poszczególnych krajach. Oto niektóre ogólne, często spotykane warunki:

 • Towary muszą pozostać w formie niezmienionej. Nie można ich modyfikować ani przetwarzać bez zgody organów celnych*.
 • Towary muszą opuścić kraj po ustalonym czasie — zazwyczaj (ale nie zawsze) jest to 12 miesięcy.
 • Towarów nie można sprzedać, oddać w leasing, wypożyczyć, oddać ani pozbyć się bez powiadomienia służb celnych.

* Jeśli towary wysyłane są w celu naprawy, modyfikacji lub przetworzenia, należy korzystać z procedury uszlachetniania.

Przykładowe towary:

 • Próbki handlowe, np. odzież, buty lub testowe artykuły gospodarstwa domowego
 • Eksponaty wystawowe, np. dzieła sztuki, dobra kultury lub eksponaty na wystawy, targi czy imprezy publiczne
 • Obiekty rozrywkowe, np. instrumenty muzyczne, rekwizyty teatralne, materiały fotograficzne, wideo lub filmowe
 • Sprzęt profesjonalny lub naukowy, np. narzędzia bądź instrumenty służące do testów, eksploracji, produkcji albo naprawy.
 • Prywatne pojazdy do przemieszczana się, np. samochody, motocykle oraz samochody kempingowe dla osób tymczasowo przebywających na terenie kraju, przykładowo turystów.
 • Sprzęt sportowy, np. narty lub kije golfowe.
 • Zwierzęta, np. konie lub psy w celach rozrodczych lub do udziału w konkursach.

Aby dowiedzieć się, czy Twoje towary kwalifikują się do odprawy czasowego, należy odwiedzić witrynę urzędu celnego kraju docelowego.

Istnieją trzy rodzaje odprawy czasowej (bez modyfikacji):

 • karnet ATA
 • standardowa odprawa czasowa
 • odprawa czasowa z zabezpieczeniem celnym

Należy skorzystać z procedury odprawy czasowej odpowiedniej dla wysyłanych towarów oraz wymogów obowiązujących w kraju docelowym.

Karnet ATA to międzynarodowy dokument celny, który umożliwia bezcłowy przywóz czasowy i ponowny eksport towarów pomiędzy 87 państwami oraz terytoriami. Karnet ATA, nazywany także paszportem dla towarów, jest ważny przez rok. Można go nabyć za opłatą w izbie handlowej krajów uczestniczących. W tym czasie z karnetu ATA można korzystać we wszystkich krajach uczestniczących w konwencji ATA. Gdy towary wrócą do kraju pochodzenia, konieczne będzie okazanie karnetu w izbie handlowej w celu zakończenia procedury.

Na karnecie można umieścić większość towarów, narzędzi i sprzętu. Materiałów eksploatacyjnych, takich jak produkty rolne (żywność, nasiona, nawozy, pestycydy), materiały wybuchowe, produkty jednorazowego użytku oraz towary do obrotu pocztowego, nie można wysyłać z karnetem ATA.

W przypadku korzystania z karnetu ATA organy mogą zażądać zapłacenia ceł i podatków z wyprzedzeniem.

Gdy towary są wysyłane do państwa, które nie uznaje karnetów ATA Carnet lub gdy produktów nie można wpisać na ten karnet, można skorzystać ze standardowej odprawy czasowej.

W ramach tej procedury towary są importowane bez cła i muszą opuścić kraj w ciągu roku. Najczęściej wykorzystywane są jako materiały marketingowe lub próbki.

Odprawa czasowa z zabezpieczeniem celnym wiąże się z wpłaceniem depozytu w urzędzie celnym kraju docelowego. Gwarantuje on, że towary zostaną wyeksportowane.

Procedurę tę stosuje się często w krajach takich jak Stany Zjednoczone do bezcłowego wwożenia materiałów promocyjnych i wystawienniczych na targi.

Gdy towary takie opuszczą kraj, depozyt jest zwracany. Jeśli towary nie zostaną wyeksportowane (lub zniszczone) w określonym czasie, depozyt przepadnie.

Kwota zabezpieczenia celnego to zazwyczaj podwójna wartość ceł i podatków za dany towar.

 • Dobrym pomysłem jest sprawdzenie z wybranym przez Ciebie przewoźnikiem, czy w kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę możliwy jest przywóz czasowy.
 • Warto też sprawdzić, czy wystawiane zezwolenie ma charakter stały czy jednorazowy i czy wymagane jest pośrednictwo agencji celnej.
 • Następnie należy ustalić, jaki rodzaj procedury odprawy czasowej będzie najkorzystniejszy. Jest to uzależnione od typu wysyłanych towarów oraz przepisów celnych w kraju docelowym.
 • Aby skorzystać z karnetu ATA, przed wysyłką należy złożyć wniosek w krajowej izbie handlowej. Karnet ATA może przyśpieszyć procedurę i ograniczyć ilość formalności administracyjnych, ale wiąże się z bardziej restrykcyjnymi wymogami i nie jest dostępny we wszystkich krajach.
 • Aby skorzystać z procedury standardowej odprawy czasowej lub odprawy czasowej z zabezpieczeniem celnym, należy spełnić wymagania urzędu celnego w kraju przeznaczenia. Odprawa czasowa z zabezpieczeniem celnym może mieć mniej ograniczeń niż karnet ATA, ale wiązać się z bardziej złożonym procesem i wyższymi opłatami.

Przywóz czasowy (do uszlachetniania)

Jeśli towary będą przetwarzane, naprawiane lub jakkolwiek modyfikowane, można skorzystać z procedury uszlachetniania. 

Przykłady towarów wysyłanych w celu użycia tymczasowego to części do zamontowania w urządzeniu, orzechy do łuskania czy sprzęt do naprawy.

Warunki uzależnione są od towarów i różnią się w poszczególnych krajach. Oto niektóre ogólne, często spotykane warunki:

 • Towary są przywożone do kraju w celu naprawy, modyfikacji lub przetworzenia*.
 • Towary muszą opuścić kraj po ustalonym czasie — zazwyczaj (ale nie zawsze) jest to 12 miesięcy.
 • Towarów nie można sprzedać, oddać w leasing, wypożyczyć, oddać ani pozbyć się bez powiadomienia służb celnych.
 • Importowane towary muszą być w formie, która pozwala na ich identyfikację w finalnych produktach, które zostaną wyeksportowane.

* Jeśli wysyłane towary opuszczą kraj w niemienionej postaci, można skorzystać z procedury odprawy czasowej.

Procedura uszlachetniania czynnego pozwala tymczasowo wwieźć do kraju towary bez konieczności opłacania ceł i podatku VAT.

Przeznaczona jest dla produktów, które zostaną przetworzone, zmodyfikowane, zniszczone, naprawione, spakowane lub przepakowane, a następnie dopuszczone do swobodnego obrotu bądź ponownie wyeksportowane. Produkty powstałe w wyniku tych czynności zwane są „produktami kompensacyjnymi”.

Należy pamiętać, że jeśli produkty kompensacyjne zostaną wprowadzone na rynek w danym kraju, trzeba będzie zapłacić podatki i cła importowe. Odpady powstałe w wyniku przetwarzania towarów także mogą podlegać lokalnym cłom i podatkom, chyba że zostaną wyeksportowane wraz z produktami kompensacyjnymi.

Aby skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy uzyskać pozwolenie od organów celnych kraju przeznaczenia. Urząd celny zadecyduje też, jak długo produkty pozostaną objęte procedurą uszlachetniania czynnego.

O zezwolenie na uszlachetnianie czynne można starać się również względem produktów, które wcześniej wwieziono do kraju na podstawie innej procedury odprawy czasowej.

Procedura uszlachetniania biernego pozwala na wywóz czasowy towarów w celu przetwarzania, modyfikacji, zniszczenia, naprawy lub prostych czynności, takich jak pakowanie i przepakowywanie. Często wykorzystywana jest przez firmy państwowe w celu zredukowania kosztów produkcji.

Produkty mogą powrócić do kraju bez konieczności płacenia pełnych należności celnych przywozowych lub dopuszczone do swobodnego obrotu. Cła są obliczane na podstawie wartości dodanej w wyniku przetwarzania.

Aby skorzystać z procedury uszlachetniania biernego, należy uzyskać pozwolenie od organów celnych kraju, z którego wysyłane są towary. 

W niektórych państwach towary, które opuściły terytorium z wykorzystaniem procedury uszlachetniania biernego i powróciły jako produkty kompensacyjne, podlegają procedurze uszlachetniania czynnego.

 • Najpierw należy dowiedzieć się od przewoźnika, czy w kraju przeznaczenia można stosować procedurę uszlachetniania.
 • Warto też sprawdzić, czy wystawiane zezwolenie ma charakter stały czy jednorazowy i czy wymagane jest pośrednictwo agencji celnej.
 • Następnie należy ustalić, jaki rodzaj procedury uszlachetniania będzie najkorzystniejszy.
 • Aby skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, należy spełnić wymagania urzędu celnego w kraju przeznaczenia.
 • Aby skorzystać z procedury uszlachetniania biernego, należy spełnić wymagania urzędu celnego w kraju, z którego wysyłane są towary.
 • Należy prawidłowo wypełnić deklarację wywozową, wskazując w niej, że towary będą wywożone w ramach procedury uszlachetniania biernego.

Powiązane tematy