Jak nadawać przesyłki w UE?

Wysyłając towary w obrębie UE, musisz poznać kilka pojęć, takich jak numery EORI czy IOSS.  Dowiedz się, co oznaczają i co jeszcze należy sprawdzić przed nadaniem przesyłki. 

Zaznaczona Europa

Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest unią polityczno-gospodarczą 27 państw członkowskich z obszaru Europy. Tworzy ona pojedynczy rynek oparty na zasadzie czterech swobód — swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału. Każdy z tych rodzajów przepływu odbywa się swobodnie pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi.

Oznacza to możliwość przewozu większości towarów między państwami członkowskimi bez konieczności kontroli celnej i opłacania ceł oraz podatków. W związku z tym towary z jednego kraju Unii Europejskiej można wysyłać do innego kraju UE w ramach swobodnego obiegu, bez konieczności wystawiania faktury handlowej.

Jednak mimo nieobciążonego przepisami celnymi przepływu towarów w obrębie UE, w odniesieniu do towarów przywożonych do kraju i wywożonych za granicę wciąż mogą obowiązywać przepisy dotyczące ściśle kontrolowanych towarów, takich jak towary niebezpieczne, towary podwójnego zastosowania lub towary objęte akcyzą.

Jakie kraje należą do Unii Europejskiej?

Unia Europejska składa się z 27 państw członkowskich, do których należą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Jeśli przywozisz towary z Wielkiej Brytanii, pamiętaj, że Wielka Brytania od 1 stycznia 2021 roku nie jest państwem członkowskim UE. Irlandia Północna jednakże pozostaje w strefie VAT UE w odniesieniu do towarów. Więcej informacji znajdziesz w brexitowym poradniku wysyłkowym.

Czym są obszary specjalne krajów członkowskich UE?

W Unii Europejskiej znajdują się obszary zamorskie i specjalne, takie jak Gwadelupa i Wyspy Kanaryjskie. Choć stanowią część UE, mogą wymagać oclenia towarów przekraczających ich granice oraz opłacenia ceł i podatków.

Więcej informacji na temat konkretnych przepisów celnych obowiązujących w zamorskich i specjalnych obszarach państw członkowski UE znajdziesz na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Możesz również zwrócić się z pytaniem do odbiorcy lub wybranego przewoźnika.

Czym jest EFTA?

Należy pamiętać, że choć Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein leżą w Europie, nie należą do Unii Europejskiej. Państwa te posiadają jednak porozumienie handlowe z UE w ramach innej unii celnej o nazwie EFTA oznaczającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. To oznacza konieczność zgłoszenia towarów do oclenia przy odprawie, a także przedstawienia faktury handlowej oraz innych niezbędnych dokumentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EFTA.

Jakie są główne wymagania w przypadku wysyłki towarów do Unii Europejskiej?

Zasadniczo procedura odprawy celnej przebiega mniej więcej tak samo we wszystkich krajach UE. Jednak w przypadku towarów podlegających regulacjom niektóre państwa mogą wymagać dodatkowych dokumentów.   

Jeśli chodzi o dokumenty wysyłkowe, dla wszystkich przesyłek międzynarodowych wymagane są faktura handlowa oraz lotniczy list przewozowy

Odprawa celna prywatnych przesyłek towarów nie podlegających regulacjom, o niskiej wartości, z reguły nie wymaga dodatkowej dokumentacji. Przesyłki komercyjne lub przesyłki zawierające towary podlegające regulacjom prawnym mogą wiązać się z koniecznością dostarczenia dodatkowej dokumentacji w celu spełnienia wymagań przewozowych UE. Pamiętaj o następujących kwestiach:

  • Wszystkie firmy z siedzibą w Unii Europejskiej zajmujące się handlem zagranicznym muszą być zarejestrowane w odpowiednich organach w swoich krajach i uzyskać numer EORI
  • Firmy posiadające siedzibę w krajach niebędących państwami członkowskimi UE muszą uzyskać numer EORI, jeśli chcą zgłaszać do oclenia przesyłki adresowane do krajów UE
  • Od 1 lipca 2021 r. wszystkie towary wysyłane do UE będą podlegać podatkowi VAT, bez względu na ich wartość
  • Opłaty celne będą pobierane w przypadku przesyłek o wartości powyżej 150 EUR
  • W zależności od rodzaju towarów lub kraju przeznaczenia mogą być wymagane licencje bądź zezwolenia na import
  • Jeśli kraj nadawcy posiada porozumienie handlowe z UE, wówczas przesyłka może kwalifikować się do obniżenia stawek podatków i ceł lub zwolnienia z konieczności ich zapłaty (zależy to od rodzaju towarów)

Czym jest numer EORI?

„EORI” to skrót od angielskiej nazwy „Economic Operators Registration and Identification Number" (Wspólnotowy System Identyfikacji i Rejestracji Podmiotów Gospodarczych). Jest to system unikalnych identyfikatorów używanych przez organy celne w całej Unii Europejskiej.

Jak uzyskać numer EORI?

Jeśli nadawca ma swoją siedzibę w UE, może złożyć wniosek o wydanie numeru EORI u władz celnych swojego kraju. Nadawcy spoza UE mogą złożyć wniosek o nadanie numeru u władz celnych kraju UE, w którym po raz pierwszy będą zgłaszać towary do oclenia. Pamiętaj, aby złożyć wniosek z wyprzedzeniem, ponieważ w niektórych miejscach procedura może potrwać tydzień, a nawet dłużej.

Czy muszę pobierać podatek VAT?

Od 1 lipca 2021 roku zmianie uległy przepisy dotyczące podatku VAT dla przesyłek do UE. Obecnie towary o wartości poniżej 22 EUR są zwolnione z podatku VAT. Od 1 lipca wszystkie towary komercyjne importowane do UE będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Jak pobierać i odprowadzać podatek VAT?

Od 1 lipca 2021 r. firmy e-commerce z krajów nienależących do UE sprzedające towary konsumpcyjne o wartości do 150 EUR nie muszą już operować wieloma numerami VAT. Zamiast tego można skorzystać z kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS). Sprzedawcy z krajów należących do UE mogą wybrać punkt kompleksowej obsługi (OSS), aby pobierać i odprowadzać podatek VAT ze sprzedaży do innych krajów należących do UE.

Przepisy dotyczące podatku VAT dla towarów o wartości powyżej 150 EUR pozostają bez zmian. 

testowe

Jeśli nie skorzysta się z IOSS, VAT zostanie naliczony w momencie importu. To znaczy, że Twój przewoźnik może naliczyć dodatkowe opłaty za odprawę lub obsługę.

Czym jest punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS)?

IOSS to rozwiązanie ułatwiające pobieranie i odprowadzanie podatku VAT dla towarów B2C o wartości do 150 EUR. IOSS pozwala na dodanie podatku VAT do łącznej ceny przy realizacji zakupu. Pobrany podatek VAT jest odprowadzany co miesiąc do lokalnych służb. IOSS jest dostępny dla sprzedawców i platform handlowych z krajów nienależących do UE, o ile towary nie podlegają podatkowi akcyzowemu. Rejestrując się do IOSS, sprzedawca wysyłający towary do wielu krajów należących do UE musi mieć tylko jeden numer VAT z dowolnego kraju należącego do UE.

Dzięki IOSS kupujący nie będzie obciążony zaległym podatkiem VAT ani zaskoczony opłatą za obsługę. Ponadto, ponieważ podatek VAT jest pobierany przed wysyłką, odprawa celna towarów odbywa się znacznie szybciej.

Kto może zarejestrować się do IOSS?

Jeśli sprzedajesz już towary w Unii Europejskiej, możesz zarejestrować się do IOSS w dowolnym kraju członkowskim. Jeśli nie działasz jeszcze w Unii Europejskiej, musisz wyznaczyć pośrednika, który zarejestruje się i zgłosi podatek VAT w Twoim imieniu. Przewoźnik może Ci w tym pomóc.

Platformy handlowe mogą zostać dostawcami i pobierać podatek VAT za transakcje B2C swoich sprzedawców dotyczące towarów o wartości do 150 EUR, które nie podlegają podatkowi akcyzowemu.

Czym jest punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS)?

Punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop to rozwiązanie elektroniczne dostępne dla firm z krajów należących do UE. Ułatwia pobieranie i odprowadzanie podatku VAT za towary konsumpcyjne sprzedawane w obrębie UE. Sprzedawca może zarejestrować się do OSS w lokalnym portalu OSS. System pozwala na zastosowanie stawki VAT kraju, do którego będzie wysyłany towar, oraz na kwartalne składanie deklaracji VAT za pośrednictwem OSS.

Przedstawione informacje nie stanowią i nie mają stanowić porady prawnej i/lub podatkowej; niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Odbiorcom zaleca się konsultację z własnym doradcą w celu uzyskania konkretnych porad prawnych i/lub podatkowych. Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za działania podjęte lub niepodjęte w oparciu o zawartość tej strony. Treść dostarczana jest na zasadzie „as is” (taka, jaka jest); nie zaświadczamy, że jest wolna od błędów.

 


Powiązane tematy