Jak nadawać przesyłki do Japonii?

Odprawa celna w Japonii jest dość prosta, jednak w przypadku towarów podlegających regulacjom prawnym, takich jak żywność, przybory kuchenne i produkty medyczne, konieczne będzie okazanie dodatkowych certyfikatów i pozwoleń.

Ulice w miastach japońskich

Jakie dokumenty są potrzebne, aby nadać przesyłkę do Japonii?

W przypadku większości towarów wysyłanych do Japonii do przesyłki wystarczy dołączyć lotniczy list przewozowy, fakturę handlową oraz listę pakunkową. Pamiętaj, aby zamieszczone w nich informacje były kompletne i poprawne.

W przypadku komercyjnych przesyłek zawierających niektóre rodzaje produktów, takie jak żywność, przybory kuchenne, wyroby medyczne, farmaceutyczne lub biologiczne, a także okazy podlegające konwencji CITES (towary wykonane z gatunków roślin lub zwierząt, którymi handel podlega kontroli w celu zapewnienia ich przetrwania), wymagane mogą być dodatkowe dokumenty.

Opis towarów na fakturze handlowej

Wyraźny i dokładny opis towarów pozwoli zaoszczędzić czas przy odprawie celnej i ułatwi władzom celnym poprawne sklasyfikowanie towarów, dlatego należy unikać nieprecyzyjnych opisów, takich jak „próbki”, „części” lub „prezent”, na fakturze handlowej i na lotniczym liście przewozowym.

Fakturę handlową należy sporządzić w języku angielskim, a dane kontaktowe odbiorcy (np. numer telefonu) należy zamieścić zarówno na fakturze handlowej, jak i na lotniczym liście przewozowym.

Japońskie porozumienia handlowe

Japonia posiada obustronne międzynarodowe porozumienia handlowe z wieloma krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, Kanadą, ze Szwajcarią, z Meksykiem, Peru, Chile, Australią i większością krajów azjatyckich. Te porozumienia handlowo-gospodarcze (EPA) mają na celu uproszczenie procedur handlowych i inwestycyjnych oraz obniżenie związanych z nimi kosztów, aby więcej małych firm mogło prowadzić działalność na obydwu rynkach.

Towary nadawane z kraju posiadającego porozumienie EPA z Japonią mogą kwalifikować się do skorzystania z obniżonych taryf i ceł. Aby skorzystać z tych przepisów, należy pamiętać o wskazaniu kraju pochodzenia towarów na fakturze handlowej. W zależności od porozumienia EPA może zajść konieczność przedstawienia świadectwa pochodzenia lub innych wymaganych dokumentów. 

Więcej informacji można znaleźć w bazie danych regionalnych porozumień handlowych WTO lub uzyskać w lokalnej izbie handlu.

Jak będzie przebiegać odprawa przesyłki w Japonii?

Japońskie przepisy celne dopuszczają trzy różne procedury odprawy. Procedura, jakiej będzie podlegać Twoja przesyłka, będzie zależała od rodzaju i wartości Twoich towarów, a także informacji dostępnych w momencie przybycia paczki na odprawę celną.

Odprawa oświadczeniowa (Manifest Clearance, MIC)
Odprawa oświadczeniowa działa podobnie, jak odprawa ekspresowa w innych krajach. Dotyczy ona przesyłek o niewielkiej wartości wynoszącej mniej niż 10 000 JPY wraz z kosztami ubezpieczenia i frachtu (CIF). Z uwagi na niewielką wartość paczki nie są naliczane żadne cła ani podatki.

Niektórych towarów nie można odprawiać metodą oświadczeniową, ponieważ zawsze podlegają dodatkowym podatkom lub zgodom. Przykładami takich towarów są wyroby skórzane, alkohol, niektóre produkty spożywcze, takie jak cukier lub ryż, oraz odzież wykonana z tkanin dzianych.

Formalna odprawa wstępna (wstępne oclenie)
Jest to rodzaj odprawy formalnej dokonywanej z wyprzedzeniem, w której przesyłkę można wstępnie udokumentować w japońskich służbach celnych, zanim w ogóle trafi do Japonii. Z odprawy wstępnej można skorzystać w przypadku wszystkich rodzajów towarów, pod warunkiem że dokumentacja jest przygotowana. Dane i opis towarów na fakturze handlowej muszą być kompletne i poprawne, a wszystkie inne niezbędne dokumenty złożone z wyprzedzeniem.

Odprawa formalna (po dotarciu przesyłki do Japonii)
Odprawę formalną stosuje się, gdy informacje podane na fakturze handlowej są niekompletne, nie złożono z wyprzedzeniem któregoś z wymaganych dokumentów lub odbiorca zażyczył sobie usługi „zatrzymania z powiadomieniem”. Odprawa formalna może być stosowana również w odniesieniu do przesyłek o dużej wartości (np. gdy wartość ceł i podatków przekracza 500 000 JPY), które wymagają zatwierdzenia akredytywy. Takie przesyłki są zgłaszane władzom celnym po dotarciu do Japonii.

Odprawa celna w Japonii

Zestawienie trzech rodzajów odprawy celnej w Japonii:

 

Odprawa ekspresowa

Odprawa formalna

Kryteria kwalifikacji przesyłek i ich wartości

 • Odprawa oświadczeniowa 
  Dokumenty, prezenty lub towary o wartości nieprzekraczającej 10 000 JPY
  (Akceptowana jest większość towarów, z wyjątkiem wyrobów skórzanych, niektórych produktów spożywczych, alkoholu i odzieży z tkanin dzianych)
 • Odprawa wstępna
  Kwalifikują się do niej wszystkie przesyłki, do których sporządzono poprawną dokumentację
 • Odprawa formalna
  Dotyczy przesyłek zawierających niepełne dane, wymagających zatwierdzenia akredytywy lub takich, dla których importer zamówił usługę „zatrzymania z powiadomieniem”
 • Towary o dowolnej wartości

Czas przetwarzania odprawy celnej

 • Niezwłocznie
 • Odprawa wstępna
  Niezwłocznie (przesyłka jest przetwarzana przed przybyciem)
 • Odprawa formalna
  Czas przetwarzania zależy od czasu, w którym zostaną przedstawione wymagane informacje lub uzyska się potwierdzenie akredytywy

Wymagane dokumenty

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Dodatkowe dokumenty — wymagane tylko w przypadku określonych towarów

Czy do odprawy celnej w Japonii trzeba udostępniać dodatkowe dokumenty?

W zależności od rodzaju wysyłanych towarów konieczne może być przedstawienie dodatkowych dokumentów. Dodatkowe dokumenty są zazwyczaj wymagane w przypadku towarów podlegających regulacjom prawnym, takich jak żywność, wyroby medyczne lub farmaceutyczne, przybory kuchenne bądź okazy uwzględnione w konwencji CITES.

Najczęściej wymagane dokumenty dodatkowe:

 • Lista pakunkowa.
 • Świadectwo pochodzenia lub „oświadczenie o pochodzeniu” zamieszczone na fakturze handlowej — wymagane do zwolnienia z ceł i podatków w przypadku krajów posiadających porozumienia EPA lub układy o preferencyjnych warunkach handlowych.
 • Określone licencje i certyfikaty na towary podlegające regulacjom prawnym.


Wysyłasz do Japonii towary podlegające regulacjom prawnym? Poniższa lista zawiera szczegółowe wytyczne na temat przepisów celnych obowiązujących w Japonii oraz dokumentacji, jaką musisz złożyć.

Jaki produkt wysyłasz do Japonii?

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki substancji chemicznych do Japonii?

Import substancji chemicznych jest nadzorowany przez japoński krajowy instytut ds. technologii i oceny (National Institute of Technology and Evaluation, NITE) i podlega przepisom japońskiej ustawy o kontroli substancji chemicznych (Chemical Substances Control Law, CSCL) oraz japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki społecznej (MHLW) oraz Ministerstwa Środowiska. Należy pamiętać, że wymagania w odniesieniu do istniejących i nowych substancji chemicznych są różne.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Istniejące substancje chemiczne — uwzględnij na fakturze handlowej numer METI substancji (nazywany również numerem CSCL). Numer METI konkretnej substancji możesz wyszukać w wyszukiwarce CHRIP.
 • Nowe substancje chemiczne — jeśli importujesz substancję chemiczną, dla której nie przewidziano numeru METI, nadawca i importer muszą przestrzegać procedury CSCL dla nowych substancji chemicznych. Wymagane badania i dokumenty zależą od ilości oraz przeznaczenia importowanej nowej substancji chemicznej.
 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) lub podobny dokument — z listą składników, potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednimi instrukcjami postępowania. Jest ona szczególnie konieczna w przypadku substancji sklasyfikowanych jako towary niebezpieczne.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Wszystkie substancje chemiczne — od importera często wymaga się przedstawienia dodatkowej dokumentacji wskazanej przez METI. Konkretne dokumenty zależą od klasy lub kategorii substancji niebezpiecznej oraz przyczyny jej importu. Aby uzyskać informacje na temat wymagań dotyczących konkretnej przesyłki i móc z wyprzedzeniem przygotować dokumentację, skontaktuj się ze swoim przewoźnikiem lub z japońskimi władzami, na przykład NITE.

Jakie szczególne dane należy uwzględnić w opisie towarów?<br />

Jakie wymagania/przepisy ogólne obowiązują w przypadku wysyłki okazów CITES?

Konwencja CITES zwana również Konwencją Waszyngtońską to wielostronny traktat mający na celu ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Aby wysłać okazy roślin i zwierząt objęte konwencją CITES, nadawca i odbiorca muszą spełnić następujące wymagania dokumentacyjne.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Licencja importowa lub nota ze wstępnym potwierdzeniem, w zależności od gatunku — w przypadku gatunków ujętych w Załączniku I do konwencji CITES: ważna licencja importowa wydana przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) Japonii; w przypadku gatunków ujętych w Załącznikach II i III konwencji CITES: nota ze wstępnym potwierdzeniem wystawiona przez METI.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Opis materiału zwierzęcego lub roślinnego znajdującego się w przesyłanym towarze (np. pawie pióro, skóra Varanusa, drewno mahoniowe). 
 • Naukowa nazwa zagrożonego gatunku rośliny lub zwierzęcia zawartego w produkcie (np. Pavo muticus, Varanus bengalensis, Swietenia macrophylla).
 • Kraj pochodzenia

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki odzieży i dodatków do Japonii?

 • Przesyłki komercyjne zawierające odzież z dzianiny i wyroby skórzane nie mogą być odprawiane zgodnie z procedurą oświadczeniową. Muszą przejść odprawę wstępną lub formalną.
 • W przypadku towarów wykonanych ze skóry lub z futra zwierzęcego wymagane jest podanie nazwy naukowej gatunku zwierzęcia w celu określenia, czy surowiec pochodzi od gatunku zagrożonego, a w związku z tym podlega konwencji CITES.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Odbiorca nie musi składać żadnych dodatkowych dokumentów do odprawy celnej.

W przypadku skórzanego obuwia dobrze jest sprawdzić, czy przesyłka mieści się w zakresie zatwierdzonego przydziału kontyngentu. Jeśli odbiorca posiada certyfikat przywozowego kontyngentu taryfowego wystawiony przez Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu, pamiętaj o przedstawieniu go z wyprzedzeniem władzom celnym. 

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

Odzież

 • Rodzaj odzieży (np. spódnica, bluzka, kurtka)
 • Skład tkaniny (np. 100% bawełna; 20% nylon, 80% wełna)
 • Rodzaj struktury tkaniny (np. tkana, dziana, nietkana)
 • Dla kogo przeznaczona jest odzież (np. damskie, męskie, unisex, dziecięce, niemowlęce)

Buty

 • Rodzaj obuwia (np. tenisówki, buty narciarskie, buty na wysokim obcasie)
 • W przypadku butów sportowych — rodzaj aktywności sportowej (np. bieganie, jazda na nartach, piłka nożna)
 • Materiały, z których wykonano zewnętrzną część podeszwy oraz cholewę (wierzchnią część obuwia) (np. tworzywo sztuczne, kauczuk, skóra, tkanina)
 • W przypadku obuwia skórzanego — pełna nazwa naukowa gatunku oraz kraj pochodzenia w celu stwierdzenia, czy produkt podlega konwencji CITES
 • Dla kogo przeznaczono obuwie (np. damskie, męskie, unisex, dziecięce, niemowlęce)
 • Liczba par (wymagane na fakturze)

Torby

 • Rodzaj torby (np. portfel, torebka damska, plecak)
 • Skład tkaniny (np. 100% bawełna, 100% nylon, 100% skóra)
 • W przypadku toreb skórzanych — pełna nazwa naukowa gatunku oraz kraj pochodzenia w celu stwierdzenia, czy produkt podlega konwencji CITES
 • W przypadku toreb skórzanych pochodzenia azjatyckiego — japońskie władze celne mogą wymagać dodatkowych dokumentów (takich jak paragon lub katalog, które ułatwią identyfikację towarów)

Zegarki

 • Rodzaj zegarka (np. zegarek elektroniczny, zegarek kwarcowy)
 • Skład obudowy zegarka (np. 18-karatowe złoto, stal nierdzewna, tytan, ceramika)
 • Materiał paska zegarka (np. metal szlachetny, metal nieszlachetny, materiał tekstylny, skóra)
 • W przypadku pasków skórzanych — pełna nazwa naukowa gatunku oraz kraj pochodzenia w celu stwierdzenia, czy produkt podlega konwencji CITES

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki kosmetyków i parafarmaceutyków do Japonii?

 • Import kosmetyków (np. do makijażu, perfum, mydła) oraz parafarmaceutyków (produktów i środków profilaktycznych) podlega japońskiej ustawie o przemyśle farmaceutycznym.
 • Pod pojęciem parafarmaceutyków rozumie się produkty typu kosmetycznego zawierające składniki aktywne o działaniu profilaktycznym lub stymulującym (np. kremy do opalania, dezodoranty, produkty rozjaśniające cerę, środki przeciwdziałające starzeniu lub przeciwtrądzikowe). Parafarmaceutyki nie są tym samym, co leki sprzedawane bez recepty. Mogą jednak zawierać leki dostępne bez recepty o słabym działaniu, które mogą pomagać w leczeniu łagodnych problemów fizycznych (np. zapobiegać nudnościom, usuwać włosy lub stymulować ich wzrost, łagodzić podrażnienia, takie jak wysypki lub ból, odstraszać lub uśmiercać owady, takie jak wszy, muchy czy komary).
 • Przesyłki zawierające kosmetyki i parafarmaceutyki na użytek prywatny nie wymagają zezwoleń ani licencji, aby podlegają następującym ograniczeniom ilościowym:
  • Kosmetyki — do 24 sztuk jednego produktu (np. 24 pomadki do ust, niezależnie od marki lub koloru).
  • Parafarmaceutyki — zapas na maksymalnie dwa miesiące.
 • Wysyłka komercyjna kosmetyków i parafarmaceutyków wymaga licencji importowych i zezwoleń na mocy japońskiej ustawy o przemyśle farmaceutycznym. Ich uzyskanie należy do obowiązków importera.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Wymagane są opis rodzaju produktu (np. krem do opalania, szampon, maskara), karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) oraz liczba produktów wchodzących w skład przesyłki.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 •  Zasadniczo do importu kosmetyków oraz parafarmaceutyków na użytek komercyjny w Japonii odbiorca musi uzyskać dwa rodzaje licencji na każdą przesyłkę: licencję importera (ważną przez pięć lat) oraz licencję importową na konkretny produkt (bez daty ważności). Konkretny rodzaj licencji zależy od tego, czy po dotarciu do Japonii produkt będzie dalej przetwarzany lub przepakowywany.
 • Jeśli importer posiada właściwą licencję importera, może zaimportować na próbę do 36 sztuk danego rodzaju kosmetyku (np. pomadki do ust) bez ubiegania się o licencję na produkt.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Nazwa marki produktu
 • Ilość, w tym łączna liczba pojemników oraz sztuk na pojemnik (np. 4 pudełka, z których każde zawiera 2 tubki)
 • Egzemplarz ulotki informacyjnej produktu wraz z listą składników rozpisanych jako procent wagowy (np. woda 90%, gliceryna 8%, składnik aktywny A 2%) — można ją dołączyć oddzielnie do faktury handlowej
 • Użycie (np. smarować skórę raz dziennie)
 • Zalety lub przeznaczenie produktu (np. zapobieganie poparzeniom słonecznym, redukcja zmarszczek, porost włosów)
 • Docelowe użycie (np. tylko do użytku osobistego, próbka do testowania, odsprzedaż)

Jakie wymagania celne obowiązują w przypadku wysyłki żywności do Japonii?

 • Należy pamiętać, że przepisy przewoźników dotyczące przewozu żywności i napojów mogą się różnić. Niektóre produkty spożywcze, takie jak mięso lub produkty mięsne, są zabronione bądź wymagają kwarantanny, co oznacza, że przewoźnicy nie mogą ich przewozić. Ustal z przewoźnikiem, czy jest w stanie przewieźć Twoje produkty i na jakich warunkach może to zrobić.
 • Import żywności na użytek własny nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów, jednak ilość produktów nie może przekraczać 10 kg (22 lb). Przesyłki prywatne o wadze powyżej 10 kg podlegają tym samym przepisom, co przesyłki komercyjne.
 • Import produktów spożywczych w celach komercyjnych, z przeznaczeniem do sprzedaży lub dystrybucji na rynku japońskim podlega przepisom japońskiego prawa sanitarno-żywnościowego i kontroli organów administracji państwowej. Wymagają one przeprowadzania testów analitycznych przez autoryzowane laboratoria badania żywności, co zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku każdej przesyłki komercyjnej importer musi złożyć na stacji kwarantanny wyznaczonej przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MHLW) „Formularz powiadomienia o imporcie żywności”.
 • Przy pierwszym imporcie komercyjne produkty żywnościowe muszą zostać poddane badaniom w autoryzowanym laboratorium do badań żywności w Japonii. Analizę i raport z badań laboratoryjnych należy złożyć w MHLW.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Opis produktu żywnościowego (np. zupa pomidorowa, herbata ziołowa, baton czekoladowy)
 • Pełna lista składników (w razie potrzeby dołączona oddzielnie)
 • Rodzaj opakowania (szklana butelka, kartonowe pudełko, puszka aluminiowa)
 • Alkohol należy opatrzyć bardzo szczegółowym opisem (z uwzględnieniem typu alkoholu, marki, zawartości procentowej, objętości pojemnika, roku produkcji)

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki przyborów kuchennych do Japonii?

 • Prywatne przesyłki zawierające sprzęty kuchenne nie wymagają dodatkowej dokumentacji, ale ich waga nie może przekraczać 10 kg (22 lb). Przesyłki prywatne o wadze powyżej 10 kg podlegają tym samym przepisom, co przesyłki komercyjne.
 • Import zastawy stołowej i przyborów kuchennych w celach komercyjnych i dystrybucyjnych podlega przepisom japońskiego prawa sanitarno-żywnościowego. Importerzy przesyłek komercyjnych muszą złożyć powiadomienie o imporcie w japońskim Ministerstwie Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MHLW).
 • Przesyłki muszą również przejść badania przeprowadzane przez autoryzowane laboratoria do badań żywności. Dotyczy to wszystkich sprzętów i pojemników kuchennych z wyjątkiem przedmiotów niepowlekanych i niemalowanych takich jak sztućce ze stali nierdzewnej.
 • Komercyjne przesyłki zawierające przybory kuchenne przechodzą specjalną odprawę, która wymaga udziału agencji celnej — sprawdź dostępne opcje u swojego przewoźnika.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku przesyłek o przeznaczeniu handlowym lub komercyjnym oraz przesyłek prywatnych o masie netto przekraczającej 10 kg (22 lb) — odbiorca musi złożyć „Formularz powiadomienia o imporcie żywności” na stacji kwarantanny wyznaczonej przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MHLW). Przesyłka musi również przejść inspekcję i przegląd dokumentów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
 • Przy pierwszym imporcie komercyjne produkty żywnościowe mogą zostać poddane badaniom w autoryzowanym laboratorium do badań żywności w Japonii. Raport z badań należy wówczas złożyć w MHLW.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Rodzaj produktu (np. filiżanki, talerze, tarka, durszlak)
 • Materiał (np. szkło, porcelana, stal, tworzywo sztuczne)
 • Docelowe użycie (np. tylko do użytku osobistego, próbka do testowania, odsprzedaż)

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki wyrobów medycznych lub farmaceutycznych do Japonii?

 • Import wyrobów farmaceutycznych i medycznych podlega japońskiej ustawie o przemyśle farmaceutycznym. Obejmuje on import leków (np. lekarstw, szczepionek, witamin i niektórych suplementów) oraz wyrobów medycznych (np. strzykawek, masażerów, urządzeń dentystycznych, okularów, soczewek kontaktowych).
 • Przesyłki zawierające wyroby farmaceutyczne na użytek prywatny nie wymagają zezwoleń ani licencji, ale podlegają następującym ograniczeniom ilościowym:
  • Leki na receptę — zapas na maksymalnie jeden miesiąc
  •  Leki bez recepty — zapas na maksymalnie dwa miesiące
  • Urządzenia medyczne — maksymalnie jeden zestaw lub jedna para
 • Wysyłka komercyjna produktów farmaceutycznych wymaga licencji importowych i zezwoleń na mocy japońskiej ustawy o przemyśle farmaceutycznym. Ich uzyskanie należy do obowiązków importera.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • W przypadku leków, witamin i suplementów — wymagana jest kserokopia ulotki informacyjnej leku zawierającej szczegółową listę składników. W zależności od powodu importu i przeznaczenia towaru może zajść konieczność przedstawienia przez importera dodatkowych dokumentów.

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • W przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży lub na użytek komercyjny — zarówno importer, jak i produkt muszą posiadać licencję farmaceutyczną wystawioną przez japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej (MHLW). To oznacza, że wszystkie przypadki importu wyrobów farmaceutycznych wymagają autoryzacji, a wyroby mogą importować do Japonii wyłącznie autoryzowani importerzy.
 • W przypadku produktów wysyłanych na potrzeby badań klinicznych — przed wysłaniem odbiorca musi złożyć w MHLW powiadomienie o planie badania klinicznego (Notification of Clinical Trial Plan) w celu uzyskania autoryzacji. W przypadku każdej przesyłki importer musi odnotować na liście przebiegu importu (Import Progress List) dokładną ilość produktu i złożyć listę w tym samym ministerstwie do porównania z ilościami zatwierdzonymi w planie badania klinicznego.
 • W przypadku nie więcej niż trzech sztuk wyrobów medycznych przeznaczonych do indywidualnego użytku przez lekarza — kopia licencji lekarskiej uprawniającej do wykonywania zawodu. W przypadku ilości większej niż trzy sztuki wymagane jest tymczasowe zezwolenie farmaceutyczne.
 • W przypadku leków lub wyrobów przeznaczonych do użytku lekarskiego lub szpitalnego — tymczasowe zezwolenie farmaceutyczne wystawione przez MHLW. Przed wysyłką lub po przybyciu przesyłki importer musi złożyć wniosek o takie zezwolenie dla każdej przesyłki, uwzględniając wszystkie towary znajdujące się w opakowaniu.
 • W przypadku próbek wyrobów farmaceutycznych przeznaczonych do celów badawczych lub szkoleniowych — tymczasowe zezwolenie farmaceutyczne wystawione przez MHLW. Przed wysyłką lub po przybyciu przesyłki importer musi złożyć wniosek o takie zezwolenie dla każdej przesyłki, uwzględniając wszystkie towary znajdujące się w opakowaniu.

Jakie dane należy uwzględnić w opisie towarów?

 • Nazwa marki produktu
 • Ilość, w tym łączna liczba opakowań oraz sztuk na opakowanie (np. 2 pudełka, z których każde zawiera 24 tabletki).
 • Egzemplarz ulotki informacyjnej produktu wraz z listą składników rozpisanych jako procent wagowy (np. (np. woda 90%, gliceryna 8%, składnik aktywny A 2%). Można ją dołączyć oddzielnie do faktury handlowej.
 • Stosowanie (np. jedna tabletka dziennie).
 • Zalety lub przeznaczenie produktu (np. leczenie przeziębienia).
 • Docelowe użycie (np. tylko do użytku osobistego, próbka do testowania, odsprzedaż)

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy