Jak nadawać przesyłki do Korei Południowej?

Nadając przesyłkę do Korei Południowej, trzeba przygotować odpowiednie dokumenty i poznać różne procedury odprawy celnej. Należy również pamiętać, że w przypadku wszystkich przesyłek nadawanych przez firmy do klientów prywatnych (B2C) wymagany jest kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code).

Ulice w miastach japońskich

1. Jakie dokumenty są potrzebne, aby nadać przesyłkę do Korei Południowej?

Jak w przypadku każdej przesyłki zagranicznej, konieczne jest przygotowanie lotniczego listu przewozowego oraz faktury handlowej. Jeśli kraj, z którego nadajesz przesyłkę, posiada porozumienie handlowe z Koreą Południową, może być również potrzebne oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu towarów uprawniające do skorzystania z niższych stawek cła. 

Faktura handlowa

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień przy odprawie celnej, należy zamieścić na fakturze handlowej dokładny opis produktu oraz dane zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.

Informacje podane na fakturze handlowej muszą być dokładne i sporządzone w języku angielskim. Pamiętaj o zamieszczeniu szczegółowego opisu produktu, jego nazwy, kodu ujednoliconej taryfy celnej (HS) oraz kraju pochodzenia.

Faktury handlowe przy przesyłkach B2C powinny również zawierać dane kontaktowe odbiorcy oraz kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code).

Wszystkie wartości należy podać w USD. Należy również wskazać cenę za sztukę oraz dokładną ilość każdego wysyłanego produktu. Uważaj, aby opis nie zawierał błędów pisowni ani niepoprawnych skrótów, ponieważ to również może spowodować opóźnienie. 

2. Oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu towarów

Ten dokument określa miejsce wyprodukowania produktu i jest wymagany w przypadku ubiegania się o obniżenie cła na podstawie porozumienia o wolnym handlu z Koreą Południową. Może go wystawić producent, wytwórca lub eksporter.

Oświadczenie należy zamieścić na fakturze handlowej lub dowolnym innym dokumencie związanym z towarami. Należy pamiętać, że prawidłowe oświadczenie powinno być sporządzone w formie standardowego szablonu takiego jak poniżej.

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...... ①) deklaruje, że z wyjątkiem, gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …………………….② preferencyjne pochodzenie. 

Miejsce …………………………………………………………………………………..
Data....………………………………………………………………………………….
Podpis eksportera.
Nazwisko osoby podpisującej deklarację 


① Numer zatwierdzonego eksportera (w przypadku produktów o wartości przekraczającej 6000 EUR). W innych przypadkach nie trzeba wypełniać tego pola.
② Kraj pochodzenia

3. Czym jest numer autoryzacji władz celnych eksportera?

Jest to unikalny numer identyfikacyjny nadawany eksporterom przez właściwe organy administracji państwowej kraju eksportującego.

4. Czym jest kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code) i jak go uzyskać?

Jest to 12-cyfrowy numer poprzedzony literą „P” nadawany przez władze Korei Południowej obywatelom tego kraju. Numer PCCC umożliwia osobom prywatnym dokonanie odprawy celnej podczas wysyłania towarów do i z kraju.

Obywatele Korei Południowej mogą wygenerować numer PCCC online lub zawnioskować o jego wydanie za pośrednictwem urzędu celnego. Obcokrajowcy mieszkający w Korei Południowej mogą posługiwać się swoją narodowością oraz numerem paszportu zamiast numerem PCCC.

5. Porozumienia handlowe z Koreą Południową

Porozumienia handlowe (o wolnym handlu) umożliwiają firmom i osobom prywatnym z państw członkowskich korzystanie z obniżonych taryf celnych i/lub uproszczonych procedur. W lutym 2020 roku Korea Południowa zawarła porozumienia handlowe z 25 krajami i terytoriami, a obecnie trwają negocjacje w sprawie kolejnych umów.

Trzema najważniejszymi porozumieniami o wolnym handlu (FTA) są:

 • Porozumienie z Unią Europejską (FTA UE)
 • Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi (FTA KORUS)
 • Porozumienie z Chinami (FTA KR-CN)

Szczegółowe informacje na temat wszystkich umów handlowych Korei Południowej oraz dokumentów wymaganych zgodnie z każdą z nich można znaleźć w bazie danych Międzynarodowego Centrum Handlu.

6. Jakie produkty wymagają certyfikacji w Korei Południowej?

W przypadku importu takich produktów, jak żywność, kosmetyki, leki, suplementy diety, wyroby medyczne lub urządzenia elektroniczne należy pamiętać, że muszą być one certyfikowane przez władze Korei Południowej. Produkty nieposiadające certyfikacji mogą zostać zajęte przez służby celne i spowodować obciążenie importera grzywną.

Przesyłka trafiająca do Korei Południowej musi przejść formalną lub nieformalną odprawę celną, w zależności od wartości wysyłanych towarów oraz wszelkich przepisów, które mogą ich dotyczyć.

7. Odprawa nieformalna

Nieformalna odprawa celna jest prosta i szybka. Nie wymaga również wsparcia agenta celnego ani dodatkowych dokumentów. W Korei Południowej obowiązują dwa rodzaje nieformalnych odpraw celnych: A i B. Obydwa rodzaje odpraw są uproszczone, jednak odprawa typu A dopuszcza bezcłowy import towarów.

8. Odprawa formalna

Formalną odprawę celną, nazywaną również trybem frachtowym, stosuje się w przypadku towarów cennych, przesyłanych w dużych ilościach lub podlegających regulacjom prawnym. Proces ten wymaga opłacenia z góry ceł, dodatkowych dokumentów oraz udziału agenta celnego nadzorującego proces odprawy. Odbiorca może zdecydować się na usługi własnego agenta lub agenta zapewnianego przez przewoźnika.

9. Nieformalna i formalna odprawa celna w Korei Południowej

 

Odprawa nieformalna A

Odprawa nieformalna B

Odprawa formalna

Kryteria kwalifikacji przesyłek i ich wartości

 • Próbki lub artykuły do prywatnego użytku o wartości do 150 USD (lub 200 USD w przypadku towarów nadawanych ze Stanów Zjednoczonych)
 • Towary podlegające regulacjom prawnym są niedozwolone
 • Towary o wartości powyżej 150 USD (lub 200 w przypadku towarów wysyłanych ze Stanów Zjednoczonych), ale mniejszej niż 2000 USD
 • Elektronika, jeśli na osobę przypada więcej niż jeden produkt
 • Towary podlegające regulacjom prawnym
 • Towary o wartości powyżej 2000 USD
 • Elektronika, jeśli na osobę przypada więcej niż jeden produkt
 • Towary podlegające regulacjom prawnym

Czas przetwarzania odprawy celnej

 • Zazwyczaj tego samego dnia
 • Średnio dzień lub dwa, jeśli dokumenty przewozowe są poprawne i kompletne
 • Średnio dzień lub dwa, jeśli dokumenty przewozowe są poprawne i kompletne

Wymagane dokumenty

 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code) lub data urodzenia importera
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code) lub numer rejestracyjny rezydenta (RRN)
 • Oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu towarów, jeśli obowiązuje porozumienie FTA
 • Towary podlegające regulacjom prawnym mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Szczegóły zawierają poniższe listy dotyczące konkretnych produktów.
 • Lotniczy list przewozowy
 • Faktura handlowa
 • Kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code) lub numer rejestracyjny rezydenta (RRN)
 • Oświadczenie o preferencyjnym pochodzeniu towarów, jeśli obowiązuje porozumienie FTA
 • Towary podlegające regulacjom prawnym mogą wymagać dodatkowych dokumentów. Szczegóły zawierają poniższe listy dotyczące konkretnych produktów.

10. Jakie produkty wysyłasz do Korei Południowej?

Jeśli wysyłasz towary podlegające regulacjom prawnym, na poniższej liście znajdziesz szczegółowe wytyczne dotyczące dokumentacji, jaką musisz dostarczyć.

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki leków?

W przypadku importowania produktów farmaceutycznych pamiętaj o uwzględnieniu nazwy rodzajowej substancji, warunków postępowania z preparatem oraz zalecanego dawkowania. Wysyłając leki na receptę, pamiętaj o dołączeniu do przesyłki kopii recepty.

Ograniczenia dotyczące importu leków i suplementów do użytku prywatnego:

 • Leki: sześć opakowań jednostkowych (lub trzymiesięczna dawka)
 • Viagra i inne leki stwarzające ryzyko przedawkowania: ilości zapisane na recepcie
 • Suplementy: sześć pojedynczych opakowań

Przesyłki zawierające surowce lub produkty do badań klinicznych wymagają zatwierdzenia ze strony koreańskiego stowarzyszenia podmiotów zajmującego się handlem środkami farmaceutycznymi (KPTA).

Podobnie towary importowane za zgodą Ministerstwa ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS) będą wymagały licencji importowej zatwierdzonej przez MFDS.

Następujące towary będą zawsze podlegały formalnej odprawie celnej:

 •  Leki i suplementy diety zawierające składniki pochodzące z gatunków wymienionych w konwencji CITES
 • Wyroby zakazane przez KPTA, ale podlegające ważnemu certyfikatowi MFDS

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

W przypadku importu leków nadawca może otrzymać prośbę o przedstawienie licencji na produkt zatwierdzonej przez KPTA. Za certyfikację suplementów odpowiada MFDS.

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki wyrobów medycznych?

Import wyrobów medycznych podlega koreańskiej ustawie o służbie zdrowia. Wymaga ona od importerów posiadania biznesowej licencji importowej zatwierdzonej przez Ministerstwo ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS).

Zwolnienie z wymogów importowych przysługuje w przypadku importu:

 • Wyrobu medycznego, z którego dana osoba korzystała za granicą i będzie korzystać nadal w Korei Południowej.
 • Licencjonowane produkty zagraniczne, które nie posiadają południowokoreańskiego odpowiednika ani nie są certyfikowane w Korei Południowej
 • Wyroby, które przeznaczono do opieki ratowniczej nad pacjentami zgodnie z art. 2 ustawy o ratowniczych służbach medycznych w Korei Południowej.

W przypadku zakupu urządzenia do Korei Południowej na ograniczony okres nadawca może ubiegać o zwolnienie z ceł na podstawie importu tymczasowego. Wniosek można złożyć u władz celnych Korei Południowej.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

Jakie wymagania ogólne obowiązują w przypadku wysyłki sprzętu elektronicznego?

Import urządzeń elektronicznych do Korei Południowej podlega rygorystycznym przepisom.

Należy pamiętać, że z procedury nieformalnej odprawy celnej mogą skorzystać tylko osoby, które zakupią maksymalnie jeden przedmiot na osobę. Chyba że odbiorca posiada licencję importową.

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

W przypadku importowania urządzeń elektronicznych do użytku osobistego należy wyraźnie wskazać użytek osobisty jako powód importu i podać służbom celnym kod do odprawy celnej produktów prywatnych PCCC (Personal Customs Clearance Code).

W przypadku licencjonowanych importerów oraz osób prywatnych importujących więcej niż jeden produkt, należy: 

 • Przedstawić certyfikat bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych
 • Złożyć wniosek o zgodę na import za pośrednictwem elektronicznego systemu odpraw celnych UNI-PASS

Jakie dokumenty musi dostarczyć nadawca?

Jakie dokumenty musi dostarczyć odbiorca?

 • Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)
 • Potwierdzenie dotyczące substancji chemicznych

Jeśli produkt klasyfikuje się jako niebezpieczna substancja chemiczna, pamiętaj o uwzględnieniu zezwolenia na przywóz wystawionego przez lokalną agencję środowiska.

Wymagania dotyczące przesyłek i dokumentacji mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Ta strona ma na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat wysyłki. Jeśli nie masz pewności jakie wymagania obowiązują w przypadku Twojej wysyłki, skontaktuj się z przewoźnikiem. Przed wysyłką zapoznaj się z przepisami i zasadami obowiązującymi w kraju nadania i w kraju docelowym przesyłki. Informacje te znajdziesz na stronach rządowych.


Powiązane tematy